top of page
echa.jpg

Svenskt gummi uppfyller EU-krav

I september 2019 presenterade den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, en årslång utvärdering av gummigranulat och fastställde gränsvärdet för PAH till 20 mg/kg, vilket allt svenskt gummi (2-8 mg/kg) klarar.
Totalhalt av PAH används i detta sammanhang för att förenkla mätning. Hälsorisken är relaterad till spridningsrisken, alltså kan spelare få i sig PAH. Gummigranulat är ett hållbart material och spridningsrisken mycket låg. I EUs stora undersökningen 2015 så konstaterar man att avrinningsvatten från gummi underskrider 0.001 mg/kg vilket motsvarar fransk dricksvattenstandard. Det är 30 gånger lägre än Livsmedelsverkets krav på svensk mat.
Återvunnen asfalt får ha PAH-nivåer upp till 70 mg/kg (PAH-16) för fri återanvändning (mindre än ringa risk) som väggrus eller i ny asfalt, på grund av att lakbarheten är låg. För fri användning av exempelvis jord så får PAH-nivån inte överskrida 3,1 mg/kg (PAH-16), pga högre spridningsrisk.
I en av de mest omfattande studierna om konstgräsplaner (ECHA 2017) konstateras: "ECHA has found no reason to advise people against playing sports on synthetic turf containing recycled rubber granules as infill material." Holländska Naturvårdsverket konstaterade i en rapport (RIVM 2016) att: "These substances were found to be released from the granulate in very low quantities. This is because the substances are more or less ‘enclosed’ in the granulate, which means that the effect of these substances on human health is virtually negligible."
I en större studie av publicerad i mars 2020 konstaterar tyska forskare i en paneuropeisk studie om hälsoeffekter från gummmigranulat att "Overall, no health concerns could be identified for the use of synthetic turfs with ELT-derived infill material.".

Information om PAH och hälsa

 • 2020-04-07 Däckdebatt - Ny studie visar: Inga hälsorisker med konstgräsplaner
 • 2020 FoBig ERASSTRI European risk assessment study on synthetic turf rubber infill part 3
 • 2019-10-02 Entreprenad - Svenskt gummigranulat okej för lek och spel
 • 2019-09-20 ECHA - Granules on sport pitches and playgrounds - 20 mg
 • 2017-02-28 ECHA - XV An evaluation of the possible health risks of recycled rubber granulates used as infill in synthetic turf sports fields
 • 2017-02-28 ECHA - Annexes to XV An evaluation
 • 2016 RIVM - Evaluation of health risks of playing sports on synthetic turf
 • 2019 Ragn-Sells - Materialspecifikation Granulat Mediuminfill
 • 2017-05 Miljösamverkan Norrbotten - Handläggarvägledning anläggningsändamål - PAH i asfalt
 • 2015-12-03 Göteborgs Stad - Faktablad Hantera Asfalt Och Tjärasfalt - PAH i asfalt
 • 2010-10 Miljösamverkan Västra Götaland - Värmland - Tillsynshandledning-hantering-schaktmassor - PAH i asfalt
 • 2017 Livsmedelsverket - PAH i mat - Riskhanteringsrapport akrylamid och andra värmeinducerade ämnen
 • 2017-05-18 Naturvårdsverket Kemakta - Datablad för Polycykliska aromatiska kolväten PAH
Fyll i formuläret ovan för att ladda ner rapporterna samt artiklarna.
bottom of page